Thursday, September 24, 2020

Tag: Sunan Kalijaga

Seni Dakwahipun Kanjeng Sunan Kalijaga

Wonten ing Era Globalisasi menika asring kita manggehaken kasunyatan ingkang damel mirising ati. Amargi, kathah manungsa ingkang sampun kicalan raos kamungsanipun. Kathah tiyang tega damel dredah saha kerisakan kanthi pawadan njejegkaken ajaran agama ingkang mulya. Sak lajengipun, tumindak ingkang dipunlampahi sok-sok malah damel gorehipun panggesangan ing bebrayan agung. Mboten samestinipun bilih ajaran Agami Islam ingkang mulya menika dipundakwahaken kanti cara-cara ingkang nalisir saking wewaler ingkang ...

Read more

ABOUT ME

FOLLOW & SUBSCRIBE

Terkait