Saturday, February 27, 2021

Tag: Sunan Kalijaga

Seni Dakwahipun Kanjeng Sunan Kalijaga

Wonten ing Era Globalisasi menika asring kita manggehaken kasunyatan ingkang damel mirising ati. Amargi, kathah manungsa ingkang sampun kicalan raos kamungsanipun. Kathah tiyang tega damel dredah saha kerisakan kanthi pawadan njejegkaken ajaran agama ingkang mulya. Sak lajengipun, tumindak ingkang dipunlampahi sok-sok malah damel gorehipun panggesangan ing bebrayan agung. Mboten samestinipun bilih ajaran Agami Islam ingkang mulya menika dipundakwahaken kanti cara-cara ingkang nalisir saking wewaler ingkang ...

Read more
    Please install/update and activate JNews Instagram plugin.

ABOUT ME

FOLLOW & SUBSCRIBE

Terkait